NOWELIZACJA KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

blogiceo.nq.pl

Dyskusje toczące się w gronie Sygnatariuszy Karty Zasad Środowisk Obywatelskich, jak również głosy osób i grup zainteresowanych jej treścią i gotowych podjąć współdziałanie, spowodowały potrzebę nowelizacji Karty Zasad. Nie wynika ona ze zmiany naszych zamierzeń i działań, a jedynie z chęci bardziej precyzyjnego ich określenia.

Warszawa, 19 czerwca 2018 r.

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO TWORZENIA INICJATYWY KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

Karta Zasad jest propozycją, jaka powstała w rezultacie dyskusji toczącej się w gronie kilku środowisk współtworzących prodemokratyczny ruch obywatelski. Doszliśmy do wniosku, że istnieje konieczność dookreślenia łączącej nas płaszczyzny ideowej oraz ściślejszej koordynacji naszych działań.

Nasza inicjatywa ma charakter otwarty. Zapraszamy do partnerskiej współpracy wszystkie środowiska, którym bliskie są zasady określone w Karcie. Szanując autonomię i dorobek wszystkich ruchów i inicjatyw obywatelskich, pragnęlibyśmy wypracować bardziej skuteczne formy współdziałania będące nie tylko reakcją na destrukcyjne i opresyjne działania władzy, lecz również impulsem do pracy programowej służącej poszukiwaniu rozwiązań problemów, wobec których staje dziś Polska, ale także Unia Europejska.

Chcemy prowadzić dialog z partiami opozycyjnymi, oparty na partnerskich zasadach. Powinien on umożliwiać uzgadnianie wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach ustrojowych i konstytucyjnych – w oparciu o obowiązującą Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Nadchodzi wyborczy maraton: wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne i prezydenckie – jednakże sam udział w wyborach jest niewystarczający. Ktokolwiek chce naszego głosu, musi spełnić minimum podstawowych wymagań. Ich sformułowanie jest jednym z pierwszych celów współpracy w ramach Karty. Dzisiaj wybór mniejszego zła to już za mało i nie tego chcemy! Realny, podmiotowy wpływ społeczeństwa obywatelskiego na poczynania partii politycznych stanowi probierz dojrzałości demokracji.

Wspieramy i włączamy się do wszelkich inicjatyw przeciwstawiających się demontażowi demokratycznego państwa prawa i osłabianiu międzynarodowej pozycji Polski. Uważamy, że tworzony przez obecne władze klimat społecznej akceptacji dla wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej jest wielkim zagrożeniem dla żywotnych interesów naszego kraju.

Z uwagą i życzliwością przyjmujemy inicjatywę Pana Prezydenta Lecha Wałęsy powrotu do idei Komitetów Obywatelskich. Mamy nadzieję, że zwiększy ona szansę na ostateczne przywrócenie rządów prawa.

W Polsce istnieje już wiele wartościowych inicjatyw obywatelskich. Funkcjonują one w znacznej mierze niezależnie od siebie. Wydaje się, że nadszedł czas na konsolidację naszych działań, by zbudować obywatelską wspólnotę świadomą nie tylko swoich zadań i celów, ale także siły. Prosimy osoby i środowiska zainteresowane współpracą o kontakt pod adresem poczty elektronicznej karta.srodowisk@interia.pl

Warszawa, 26 września 2018 r.

KARTA ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

DOTYCZĄCA REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INICJATYW

(nowelizacja tekstu Karty Zasad uchwalonej 12 czerwca 2018 roku)

Celem działań prodemokratycznych środowisk obywatelskich jest powstrzymanie destrukcji państwa i więzi społecznych oraz degradacji pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Procesy te są skutkiem niekonstytucyjnych działań sprawującego w Polsce władzę obozu politycznego, dążącego do likwidacji demokratycznego kształtu państwa i przekształcenia go w organizm autorytarny, scentralizowany i niezgodny z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Sprawujący władzę w Polsce ignorują protesty i demonstracje obywatelskie będące dramatycznym sygnałem gotowości do ratowania polskiej demokracji. Celem naszych działań jest przywrócenie społeczeństwu państwa prawa, w tym odbudowanie autorytetu jego podstawowych instytucji – Trybunału Konstytucyjnego i innych organów wymiaru sprawiedliwości.

Nie oznacza to, że organizacje obywatelskie stawiają sobie jedynie takie zadania. Jesteśmy świadomi, że państwo, odzyskane w 1989 roku, zostało zagospodarowane niedoskonale. Jego ład instytucjonalny nie tworzy integralnej całości. Cechuje go szereg dysfunkcji i występujący na wielu poziomach deficyt obowiązujących reguł. Nie jest naszą rzeczą tworzenie szczegółowych programów wyborczych; pozostawiamy to partiom politycznym. Jest za to naszą powinnością – obywateli świadomych, odpowiedzialnych i kompetentnych w różnych segmentach życia publicznego, proponować już dziś, a później współrealizować takie rozwiązania kluczowych problemów kraju, które pozwolą na szybszy, oparty na innowacyjnej gospodarce rozwój i zmniejszą w sposób trwały obszary wykluczenia społecznego, czyniąc Polskę przyjaznym i bezpiecznym miejscem do życia dla wszystkich.

Treść i forma sprawowania władzy, przez, dysponujący większością parlamentarną obóz polityczny stoi w sprzeczności z polską racją stanu. Będąc świadomymi wynikających z tego zagrożeń, Sygnatariusze Karty Zasad deklarują konieczność rozwijania współpracy oraz wzajemnego wspierania się zgodnie z poniższymi zasadami.

 • Uznanie nadrzędności podstawowych wartości społeczeństwa obywatelskiego, demokracji parlamentarnej i rządów prawa wyrażonych w podpisanych przez Polskę traktatach określających Radę Europy i Unię Europejską oraz Traktacie Północnoatlantyckim.

 • Uznanie obecności Polski w Radzie Europy, Unii Europejskie i NATO za rację nadrzędną polskiej polityki.

 • Podejmowanie aktywnych działań na rzecz szybkiego przystąpienia Polski do ogólnoeuropejskiego systemu monetarnego.

 • Uznanie, że podstawą wszelkich wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw będzie obowiązujący porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Uznanie podstawowego znaczenia samorządu terytorialnego dla społeczeństwa i państwa polskiego. To poprzez samorząd lokalny i regionalny dokonuje się decentralizacja państwa i uspołecznienie demokratycznej władzy publicznej. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni ograniczaniu roli samorządu terytorialnego, określonej w Konstytucji oraz Europejskich Kartach Samorządu Lokalnego oraz Regionalnego.

 • Uznanie organizacji pozarządowych za szczególnie istotny element społeczeństwa obywatelskiego. Ten, tak zwany, trzeci sektor trzeba otaczać opieką i udzielać mu wsparcia. Jego rola w życiu społecznym powinna stale rosnąć.

 • Sygnatariusze Karty Zasad, zobowiązują się do podejmowania wspólnych działań i inicjatyw oraz promowania ich we wspólnych oświadczeniach i komunikatach, uzgodnionych przez Komitet Koordynacyjny składający się z liderów lub przedstawicieli, trzech kolejnych alfabetycznie środowisk – Sygnatariuszy.

  Sygnatariusze Karty Zasad zobowiązują się do zachowania neutralności w sprawach dotyczących indywidualnych działań lub inicjatyw każdego ze środowisk i będą wystrzegali się krytyki takich działań i inicjatyw chyba, że owe działania i inicjatywy naruszałyby porządek konstytucyjny RP lub zasady niniejszej Karty.

  Sygnatariusze Karty wyrażają chęć przyjaznej i harmonijnej współpracy oraz merytorycznej i zmierzającej do poszukiwania najlepszych rozwiązań dyskusji. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a mediacje, w razie wystąpienia takiej potrzeby, podejmować będzie w pierwszej kolejności, aktualnie sprawujący swoją funkcję, Komitet Koordynacyjny.

  Sygnatariusze Karty traktują ją, jako dokument otwarty dla wszystkich prodemokratycznych środowisk obywatelskich, które uznają zasady w niej przedstawione.

  Fundacja My Obywatele Unii Europejskiej

  KOD Region Mazowsze

  Konwersatorium im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  Konwersatorium Otryckie

  Obywatele RP

  Stowarzyszenie Demokracja Od Nowa (DON)

  Stowarzyszenie Dom Otwarty

  Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO)

  Stowarzyszenie Homo Viator

  Stowarzyszenie Komitety Obywatelskie

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *