O MOWIE NIENAWIŚCI I ROLI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO