APEL O ŚRODKI NA POMOC UCHODŹCOM WOJENNYM – APPEAL FOR DONATIONS TO HELP WAR REFUGEES

PROŚBA O ŚRODKI NA POMOC WOJENNYM UCHODŹCOM

Od trzech tygodni inicjatywa obywatelska powstała w wyniku współpracy Stowarzyszenia Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO) z Mariuszem Umeckim, właścicielem „Cafe Peron” i restauracji „Jadłodajnia” w warszawskim Międzylesiu i jego ukraińskimi pracownikami, tylko dzięki ofiarności naszych członków i sympatyków, kwateruje matki z dziećmi, które uciekły przed rosyjskim bestialstwem. Ich mężowie i bracia walczą o wolność Ukrainy, a my staramy się zapewnić bezpieczeństwo ich rodzinom. Opowieści jakie słyszymy poruszają każdego. W tej chwili pomagamy 23 kobietom, 28 dzieciom i… 6 kotom. To dzięki Wam ludziom dobrej woli możemy ich gościć w 24 domach. Nasza pomoc ma charakter doraźny, a zakwaterowanie przy rodzinach może być tylko czasowe, maksymalnie dwutygodniowe. Zdobyte doświadczenie podpowiada nam jednak, że musimy szukać innych rozwiązań. Jednym z nich może być wynajmowanie nieruchomości po możliwie niskich cenach najmu. Dzięki temu uchodźcy będą mogli być zakwaterowani nieco dłużej, co umożliwi im przygotowanie się do samodzielnego życia w Polsce. Na ten cel potrzebujemy jednak środków, których obecnie nie mamy, a deklarowane działania władz centralnych są tylko iluzją.

Zwracamy się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i najlepiej regularne wpłacanie środków na rachunek bankowy Stowarzyszenia SEDNO, które pomogą nam zrealizować ten cel. Każda kwota jest ważna i każda zostanie spożytkowana ze starannością. Pieniądze można wpłacać w następujący sposób:

Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość

18 2130 0004 2001 0903 6104 0001

Tytułem: Pomoc dla uchodźców

Lub za pośrednictwem portalu zbiórkowego zbieram.pl dostępnej pod adresem:

https://zbieram.pl/6d3fpe6

Środki gromadzimy także za granicą, a informacje znajdziecie pod linkiem:

https://www.gofundme.com/f/nfrer-help-ukrainian-refugees-in-poland

Co miesiąc będziemy zamieszali na naszych stronach efekty prowadzonych zbiórek i bilans przychodów i wydatków.

Zarząd SEDNO oraz Mariusz Umecki i ukraińscy pracownicy „Cafe Peron” i „Jadłodajni”

APPEAL FOR DONATIONS TO HELP WAR REFUGEES

For the past three weeks a Polish citizens’ initiative created thanks the collaboration of the European Democracy – Hope and Openness Association (SEDNO) with Mariusz Umecki, the owner of „Cafe Peron” and „Jadłodajnia” restaurant in Warsaw’s Międzylesie and his Ukrainian employees, thanks to the generosity of our members and supporters only, has been housing mothers with children who fled Russian bestiality. Their husbands and brothers are fighting for the freedom of Ukraine, and we are trying to ensure the safety of their families. The stories we hear move everyone. At the moment we are helping 23 women, 28 children and… 6 cats. It is thanks to you people of goodwill that we are able to host them in 24 homes. Our assistance has an ad hoc nature, and accommodation with families can only be temporary, for a maximum of two weeks. However, the experience we have gained tells us that we need to look for other solutions. One of them may be to rent properties at the lowest possible rental prices. This will allow refugees to be accommodated for a little longer, enabling them to prepare to live independently in Poland. However, we need funds for this purpose, which we currently do not have, and the declared actions of the central authorities are only an illusion.

We appeal to all people of good will to help us and, preferably, to regularly deposit money on the bank account of the SEDNO Association, which will help us to achieve this goal. Every donation is important and every donation will be used with care. The money can be paid as follows:

Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość

18 2130 0004 2001 0903 6104 0001

Title: Aid for refugees

Or through the collection portal zbieram.pl available at:

https://zbieram.pl/6d3fpe6

We also collect funds abroad – you can find information at the link:

https://www.gofundme.com/f/nfrer-help-ukrainian-refugees-in-poland

Each month we will publish on our website the effects of our actions, and in particular the balance of income and expenses allocated to the aid.

The Board of SEDNO, Mariusz Umecki and the Ukrainian employees of „Cafe Peron”/”Jadłodajnia”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *