ROSNĄCY NIEPOKÓJ O DEMOKRACJĘ

wiesci24.pl

Szanowni Państwo, przekazujemy treść apelu, jaki przedstawiciele środowisk zaniepokojonych rozwojem sytuacji w naszym kraju, wystosowali do wszystkich organizacji przeciwnych dewastacji porządku ustrojowego Polski. Jest on szczególnie istotny z powodu zbliżających się kolejnych wyborów.

APEL O KONSOLIDACJĘ ŚRODOWISK PRODEMOKRATYCZNYCH

Polska znalazła się w obliczu najcięższego kryzysu konstytucyjnego ładu od chwili odzyskania niepodległości w 1989 roku.

Rządząca partia PiS dąży konsekwentnie do niszczenia ustroju demokratycznego i ograniczania swobód obywatelskich. Formacja polityczna, głęboko zideologizowana, której twarzą jest coraz mniej skrywany, toksyczny nacjonalizm, krok po kroku –łamiąc Konstytucję i ignorując fundamentalną zasadę ustrojową trójpodziału władzy – czyni Polskę państwem autorytarnym z perspektywą utrwalania swego władztwa na długie lata.

Uważamy, że powaga sytuacji wymaga wspólnego działania wszystkich sił politycznych i społecznych pragnących powrotu do demokratycznego porządku prawnego w Polsce, niezależnie od dzielących je różnic ideowych i programowych. Dotyczy to zarówno partii politycznych, jak organizacji społecznych, także tych, które skupiają ludzi wokół spraw i zadań odległych od polityki.

Zdając sobie sprawę z występującego pluralizmu postaw i poglądów, proponujemy aby wspólną płaszczyznę programową stanowiła deklaracja wierności podstawowym wartościom:

  • państwa prawa opartego na obowiązującej Konstytucji,

  • wyłonionego w autentycznie wolnych wyborach samorządu terytorialnego wolnego od dominacji partii,

  • wzmocnieniu i zdynamizowaniu społeczeństwa obywatelskiego, jako gwarancji, a zarazem podstawowego warunku funkcjonowania demokratycznego ładu i dobra wspólnego,

  • uniwersalnym prawom człowieka i wynikającym z nich swobodom obywatelskim, co neguje wszelkie formy dyskryminacji, nacjonalizmu, ksenofobii i wykluczenia,

  • przynależności państwa polskiego do rodziny narodów europejskich oraz umacnianiu relacji euroatlantyckich, czego instytucjonalnym wyrazem jest Unia Europejska i NATO.

Jesteśmy przekonani, że podstawowym przejawem wspólnych działań celem przywrócenia zasad i wartości, które leżały u podstaw walki wielu pokoleń o wolność i niepodległość, byłoby wystawienie w nadchodzących wyborach samorządowych, a wkrótce po tym – parlamentarnych (europejskich i krajowych), wspólnych list kandydatów.

Wzywamy do podjęcia w tym celu wszelkich możliwych działań. Uważamy, że dla pobudzenia obywatelskiego poparcia i zwiększenia szans wyborczych, warto wyłonić wspólnych kandydatów na drodze porozumienia sił politycznych, ruchów społecznych i inicjatyw samorządowych oraz, jeśli powstaną ku temu sprzyjające warunki, przeprowadzenia wspólnych prawyborów.

Prawybory, jak wszystkie mechanizmy demokratyczne, mają swoje plusy i minusy. Są w Polsce instrumentem życia politycznego jeszcze mało znanym i słabo przetestowanym. Niemniej jednak uważamy, że wzbogacając formy tak potrzebnej nam obecnie aktywności obywatelskiej, mogą one stanowić ważny element rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poddanego dziś ciężkiej próbie.

Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle, Halina Bortnowska, Małgorzata Brenner, prof. dr hab. Maria Krzysztof Byrski, prof. dr hab. Przemysław Czapliński, Piotr Frączak, Ewa Hołuszko, prof. dr hab. Janusz Hryniewicz, Stanisław Huskowski, Krystyna Janda, Elżbieta Józefowicz, Joanna Kasperska, Paweł Kasprzak, dr Henryk Kliszko, dr Tadeusz Korablin, Krzysztof Korczak, Andrzej Kostarczyk, prof. dr hab. Marcin Król, Jan Król, prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński, Robert Krzysztoń, prof. dr hab. Jacek Kurczewski, Kacper Kużelewski, Władysław Majewski, dr Adam Manikowski, prof. Tomasz Mickiewicz, prof. dr hab. Stanisław Obirek, dr Janusz Onyszkiewicz, Zenon Pałka, Józef Pinior, Sławomir Popowski, Andrzej Rejman, Jan Rodowicz, Joanna Roqueblave, Gabriela Rybacka, prof. dr hab. Elżbieta Skotnicka-Iliaszewicz, dr Marcin Skubiszewski, Bogusław Stanisławski, Danuta Stołecka, dr Henryk Szlajfer, Jacek Szymanderski, prof. dr hab. Jacek Wachowski, Andrzej Wielowieyski, Łukasz Wierzbowski, prof. dr hab. Jan Woleński, Marcin Woźniak, Henryk Wujec

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *