ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEGO TWORZENIA INICJATYWY KARTY ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

tomaszslodkilive.pl

Karta Zasad jest propozycją, jaka powstała w rezultacie dyskusji toczącej się w gronie kilku środowisk współtworzących prodemokratyczny ruch obywatelski. Doszliśmy do wniosku, że istnieje konieczność dookreślenia łączącej nas płaszczyzny ideowej oraz ściślejszej koordynacji naszych działań.

Nasza inicjatywa ma charakter otwarty. Zapraszamy do partnerskiej współpracy wszystkie środowiska, którym bliskie są zasady określone w Karcie. Szanując autonomię i dorobek wszystkich ruchów i inicjatyw obywatelskich, pragnęlibyśmy wypracować bardziej skuteczne formy współdziałania będące nie tylko reakcją na destrukcyjne i opresyjne działania władzy, lecz również impulsem do pracy programowej służącej poszukiwaniu rozwiązań problemów, wobec których staje dziś Polska, ale także Unia Europejska.

Chcemy prowadzić dialog z partiami opozycyjnymi, oparty na partnerskich zasadach. Powinien on umożliwiać uzgadnianie wspólnego stanowiska w kluczowych kwestiach ustrojowych i konstytucyjnych – w oparciu o obowiązującą Konstytucję RP. Nadchodzi wyborczy maraton: wybory samorządowe, europejskie, parlamentarne i prezydenckie – jednakże sam udział w wyborach jest niewystarczający. Ktokolwiek chce naszego głosu, musi spełnić minimum podstawowych wymagań. Ich sformułowanie jest jednym z pierwszych celów współpracy w ramach Karty. Dzisiaj wybór mniejszego zła to już za mało i nie tego chcemy! Realny, podmiotowy wpływ społeczeństwa obywatelskiego na poczynania partii politycznych stanowi probierz dojrzałości demokracji.

Wspieramy i włączamy się do wszelkich inicjatyw przeciwstawiających się demontażowi demokratycznego państwa prawa i osłabianiu międzynarodowej pozycji Polski. Uważamy, że tworzony przez obecne władze klimat społecznej akceptacji dla wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej jest wielkim zagrożeniem dla żywotnych interesów naszego kraju.

Z uwagą i życzliwością przyjmujemy inicjatywę Pana Prezydenta Lecha Wałęsy powrotu do idei Komitetów Obywatelskich. Mamy nadzieję, że zwiększy ona szansę na ostateczne przywrócenie rządów prawa.

W Polsce istnieje już wiele wartościowych inicjatyw obywatelskich. Funkcjonują one w znacznej mierze niezależnie od siebie. Wydaje się, że nadszedł czas na konsolidację naszych działań, by zbudować obywatelską wspólnotę świadomą nie tylko swoich zadań i celów, ale także siły. Prosimy osoby i środowiska zainteresowane współpracą o kontakt pod adresem poczty elektronicznej karta.srodowisk@interia.pl

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.

KARTA ZASAD ŚRODOWISK OBYWATELSKICH

DOTYCZĄCA REALIZACJI WSPÓLNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I INICJATYW

Celem działań prodemokratycznych środowisk obywatelskich jest powstrzymanie destrukcji państwa i więzi społecznych oraz degradacji pozycji Polski na arenie międzynarodowej, będących skutkiem dążenia PiS do niekonstytucyjnej zmiany ustroju demokratycznego Państwa Polskiego na autorytarny, scentralizowany i niezgodny z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Ponieważ PIS ignoruje protesty i demonstracje obywatelskie – jedynym legalnie dostępnym sposobem ratowania ustroju demokratycznego jest odsunięcie tej partii od władzy w zbliżających się kolejno wyborach. Naprawa tego, co zostało zniszczone w systemie ustrojowym demokratycznego państwa prawa, przywrócenie roli i autorytetu podstawowych instytucji, w tym szczególnie Trybunału Konstytucyjnego i sądów, staje się obowiązkiem obywatelskim.

Mając świadomość, że przedłużanie władzy PiS i jego sojuszników stoi w sprzeczności z polską racją stanu, Sygnatariusze Karty potwierdzają konieczność podjęcia współpracy oraz solidarnego wsparcia w działaniach opartych na przedstawionych poniżej podstawowych zasadach:

 • Uznaniu nadrzędności podstawowych wartości wyznawanych przez państwa demokracji zachodniej, wyrażonych w szczególności w traktatach Rady Europy i Unii Europejskiej oraz Traktacie Północnoatlantyckim, a także wartości ogólnoludzkich, stanowiących treść dokumentów założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka na czele.
 • Uznaniu za trwały fundament polskiej polityki wspieranie inicjatyw służących zwiększaniu roli Polski w organizacjach międzynarodowych, w tym szczególnie w Unii Europejskiej i NATO, podejmowanie aktywnych działań na rzecz możliwie szybkiego przystąpienia Polski do strefy Euro oraz przeciwstawianie się jakimkolwiek działaniom marginalizującym nasz kraj w tych organizacjach i na arenie międzynarodowej.
 • Uznaniu, że podstawą wszelkich wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw będzie obowiązujący porządek konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Uznaniu wagi praw samorządu miejscowego, zawartych w Konstytucji i w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, co w praktyce oznacza prawny i moralny obowiązek sprzeciwu wobec wszelkich prób nieuprawnionej centralizacji władzy
 • Uznaniu organizacji sektora pozarządowego za szczególnie istotny element społeczeństwa obywatelskiego, z czego wynika potrzeba otaczania ich opieką, udzielania w możliwym zakresie pomocy i przyjęcia zasady dialogu z każdym środowiskiem, którego dotyczą planowane zmiany prawne.

Sygnatariusze Karty, zobowiązują się do wydawania uzgodnionych oświadczeń, komunikatów i informacji, w sprawach dotyczących wspólnych działań i inicjatyw. W owych dokumentach, środowiska obywatelskie będą wymieniane zgodnie z porządkiem alfabetycznym ich nazw.

Sygnatariusze Karty ustalają, że ich wspólne działania i inicjatywy będą koordynowane przez Komitet Koordynacyjny składający się liderów lub wskazanych przez nich przedstawicieli, trzech kolejnych alfabetycznie środowisk – Sygnatariuszy. Co trzy miesiące będzie następowało przekazanie koordynacji kolejnym trzem liderom lub wskazanym przez nich przedstawicielom środowisk będących Sygnatariuszami. Projekty i propozycje Komitetu, będą wymagały akceptacji zwykłej większości liderów lub wskazanych przez nich przedstawicieli umawiających się Środowisk. Każde środowisko dysponuje jednym głosem. Każdy Sygnatariusz ma prawo do wyrażenia zdania odrębnego.

Sygnatariusze Karty zobowiązują się do zachowania neutralności w sprawach dotyczących indywidualnych działań lub inicjatyw każdego ze środowisk i będą wystrzegali się krytyki takich działań i inicjatyw chyba, że owe działania i inicjatywy naruszałyby porządek konstytucyjny RP lub zasady niniejszej Karty.

Sygnatariusze Karty wyrażają chęć przyjaznej i harmonijnej współpracy oraz merytorycznej i zmierzającej do poszukiwania najlepszych rozwiązań dyskusji. Wszelkie spory będą rozstrzygane polubownie, a mediacje, w razie wystąpienia takiej potrzeby podejmować będzie w pierwszej kolejności aktualnie sprawujący swoją funkcję Komitet Koordynacyjny.

Sygnatariusze Karty traktują ją, jako dokument otwarty dla wszystkich prodemokratycznych środowisk obywatelskich, które uznają zasady w niej przedstawione i zdecydują się ją podpisać.

 • Konwersatorium im. A. F. Modrzewskiego
 • Konwersatorium Otryckie
 • KOD Region Mazowsze
 • Obywatele RP
 • Stowarzyszenie Europejska Demokracja – Nadzieja i Otwartość (SEDNO)
 • Stowarzyszenie Homo Viator
 • Stowarzyszenie Komitety Obywatelskie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *